משחק עיבג תגוע תושעל הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Make Cup Cake קחשמ

עיבג תגוע תושעל הכיסנה (Princess Make Cup Cake):

.המיעט רקוב תחורא םע רקובב הירוה תא תוצרל הטילחה הנא הנטקה הכיסנ .םירוהל הגוע ןיכהל חבטמל הכלהו המק איה .הז םע הל רוזעי עיבגה תגוע תא ךופהל הכיסנה קחשמב התא .רקשי תאזה הנמה תנכהל םישורדה םירצומה ובש ןחלוש ולומ וארי ךלש הר .הרזע שי הלש קחשמב הרוק היה המ .םהמ תומיעט תוגוע תושעלו םיוסמ ףצרב םירצומ תחקל תוארוהה יפ לע ךי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות