משחק ןוגא'גנינ באינטרנט

                                  Ninjagon קחשמ

ןוגא'גנינ (Ninjagon):

.המיחל תויונמוא Mastering ב םידקת ירסח םיהבגל עיגהל הצור ה' גנינ .ךכל ןכומ רוביגהו ןומיא הברה שרוד הזש ךכל עדומ אוה .םיזגפה לכב טלשו םינומיא הברה הליב רבכ אוה .הקידב לש ךרדה תא בציעו ,ומצעב הז תא איצמה אוה ןכלו ולש המרה רוב .תפלוח התויהב ךתרזעל קקדזי רוחבה וישכע יכ ,ךבוסמ ךכ לכ רבתסה .םיעובק וא םידיינ םינקתה לכ תפיקע ,Ninjagon קחשמב רוביג תולבל .רבגתהל היהי ביתנה תא ,תונמוימ ו תונמוימ תגצה ידי לע לבא ,דובעי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות