משחק טפרקמוד באינטרנט

                                  Doomcraft קחשמ

טפרקמוד (Doomcraft):

Mancraft חקלתהל תומחלמ וליפאו ררועתהל תעל תעמ םיכוסכס ינימ לכ ,ן .הזה עגנה םע החלצהב ודדומתה םג םה לבא ,םיבמוזה תפיגמ לש הפקתמה ת .תורתחמה תובמוקטקב תועודי אל תוצלפמ ועיפוה ,רמגנ לבסה לכש וטילחה .םילרנימה תוחתפתה רחאל ורתונ המדאל תחתמ םיכובמ .אוושל לבא ,םיידיל ועיגה אל ןיידע םה לבא ,םדריהל בר ןמז וצר םה .םיארונה םידשה תא ןיבהל ךירצ התא וישכע .תונורדסמב ששואתהו קשנה תא חק .תוריל דימ ,תוצלפמה תא האור התא רשאכו ,קשנ ילכו ןח ינבא ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות