משחק 3D תוריל לגרודכ באינטרנט

                                  Soccer Shoot 3D קחשמ

3D תוריל לגרודכ (Soccer Shoot 3D):

.הקזחו הקזח הכמ תויהל בייח לגרודכ ןקחש לכ .לעופב תותיבש ןמאמ יאטרופס לכ תובורק םיתעל ,ןכל .רודכה לע תותיבש לגרתל ריעצה רוחבה עייסת 3D תוריל לגרודכ קחשמב ם .תיבה גג לע ספיט ונלש רוביגה .םייולג ריעה בוחר היהי הזש ינפל .רשפאה לככ ףע ותוא חולשלו רודכה תא תוכהל ךילע היהי .הז ךרואל לעפי יכ ץח דחוימ הדימ הנק תועצמאב ףורגא םישל ךירצ התא .העפשהה חוכו לולסמ לע תיארחא היהת איה .הכמ השעי רוחבה ,םירטמרפה לכ תא רידגמ התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות