משחק ףחסיהל גלש באינטרנט

                                  Snow Drift קחשמ

ףחסיהל גלש (Snow Drift ):

.דחוימ ץורימל הכלה םהלש טרופסה תוינוכמב םיריעצה תרבח .ףחס ומכ תונמא גנירטסאמ לע ףידע םהמ ימ עובקל םיצור םה ןהבש תויור .קחשמה תא חצנל ידכ םהמ דחא רוזעי ףחסיהל גלש קחשמב התא .גלש הסוכמ הדשל ותוא איבי תינוכמה לש הגהה ירוחאמ בשי ךלש רוביגה .תורדג םע תויושגנתה ענמיו הילע עסיי אוה .הנתשמ תובכרומה םינורמת עצבל ךרטצי אוה ,ףחסנ לש תונמאה תועצמאב ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות