משחק ליקיו באינטרנט

                                  Vehikill קחשמ

ליקיו (Vehikill):

.םייתסמ Vehikill קחשמב הריחבה שפוח ובש םוקמה הזו ךמצעל םש רחב .קנט ,לזמ םא ,וא ןאו ,תיאשמ לש הגהה ירוחאמ ךמצע תא אצומ התא ,הלח .לפונ הרקמה רשאכ ,הנה .הז ליא תאו ביריה תא אוצמל איה המישמה .תיאשמה לע ןברוק אוצמל םג לוכי התא לבא ,קזח ןיירושמ בכר לע התא ר .לכ אל לבא ,ךממ חורבל וא ,ריתסהל םג םה ,אוצמל השק תויהל לוכי םיד .ךילע גלדל ךרטצי המכ .גורידה תלבטב ןושארה דעצה לע תאצל וסרה הלבוהה רובע תודוקנ ףוסיא .ץורמ ןיב ךלמה תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות