משחק תיאשמ הינח באינטרנט

                                  Truck Parking קחשמ

תיאשמ הינח (Truck Parking):

.תונחל רתוי לקו הינח םוקמ אוצמל רתוי לק ךכ ,רתוי הנטק תינוכמהש לככ .חקלנ םוקמה תא תוארל םילוכי םלוכש ךכ ,שיבכה םיסונוק םע תיקלח רדוגמ וליפאו ךליב .תינוכמה תא םישלו וילא עיגהל ךירצ התא .תמשוגמו תמשוגמ איה ,הלודג תיאשמ גהנתש איה היעבה .ןטק ןוקית לע בבותסהל לק אל הדבכ תיאשמ לבא ,דואמ בורק תויהל לוכי הינח םוקמ .תוכרדמה לעמ ץורל אלו דחא ףאב עוגפל אל ידכ ,תונמוימו תונמוימ םג ומכ ,האצמה רשו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות