משחק RC2 רפוס Racer באינטרנט

                                  RC2 Super Racer קחשמ

RC2 רפוס Racer (RC2 Super Racer):

.םיקזח םיביריה םא דחוימב ,ןיינעמ דימת אוה ץורימה .קדצבו RC2 Super Racer ב יאנת אלל ןוחצינ לע ךומסל לכות ,יעבט ןפואב .םהלשמ םש שי םלוכלו תוינוכמ לש יתנפוא הצובק ואצמת םש ,ךסומה לע לכתסת ,םדוק לבא .supercar אוה לרטסא ,הקצומ תיאשמ אוה םוטנפ ,חטשה לכ פי'ג אוה Krax ,תננגוסמ םיע .ךירצ התאש המ עדוי התא םא הז םע דדומתהל לוכי התא לבא ,השק ,תונכב ,איה הריחבה .תופקה רפסמ תאו תעבטה שיבכ לש הריחבה תא עצב ןכמ רחאל