משחק יתימא טמחש באינטרנט

                                  Real Chess קחשמ

יתימא טמחש (Real Chess):

.יתימא ןקחש םע וא בשחמה דגנ אלפנ ילאוטקלטניאה קחשמה תא קחשל לוכי התא םויה .הלש םיללכה יפ לע קר תכלל לוכי םהמ דחא לכ ,ריבעהל שיש תויומדה תא תוארל ולכות ח .סנק תויהל ןמז ךל ןיא םא ,ךלהמה הצקומ רשא ,ןמזב הפצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות