משחק רוינו' ג טמחש באינטרנט

                                  Junior Chess קחשמ

רוינו' ג טמחש (Junior Chess):

.תיגטרטסא הבישחו ךלש היצנגילטניאה תא ןוחבל םילגוסמ רשא ,לזאפ יקחשמ לש ןווגמה ת .טמחשה םלועב םיעודי ןאכ הלא םיקחשמ .םיליגר ריעה יבשות קחשל לחהו קחשמה ךשמהב לבא ,םיטרקוטסירא תונוש תונידמ יטילש ק .רוינו'ג טמחש שדח קחשמ םכבל תמושת תא גיצהל םיצור ונחנא םויה .טמחש קחשלו ךתיא קר םיאצמנ ונא הב הדובעה ןחלוש לש הירוגטקל ךייש הזה קחשמה .קחשמה תא תצק םכל םיריכזמ ונחנא וישכע .תויומד יגוס רפסמ קחושמ קחשמה Pawn, הכלמו ךלמ ,םיניצק ,ריבא ,ףושיב. .ןובשחב הז תא תחקל ךרטצת קחשמה לוהינב ךכ ,דחא ןוויכב קר םיכלהמ תושעל לוכי םהלש .קחשמב טמ לש תירקיעה הרטמה .דחא סרוקמ רתוי תושעל לוכי אל אוהש ךכ ותוא עיסהל איה רבדה תועמשמ .טושפ רתוות ךלש ביריה הבש הדוקנל דע איבהל וא ,ביריה לש םיקלחה לכ תא קופדל וא .קחשמה תא חצנלו ךלש היגטרטסאה תא תונבל לוכי התאש המכ לע שארמ ךלש םיכלהמה לע בו .ךלש ןיעידומה ךב קרו ךא היולת החלצהה ,לכה ירחא .אספוק יקחשמ תירוגטקל סחייתמו ןיינעמו קתרמ יד אוה טמחש רוינו'ג קחשמ .ולש ביריה םע טמחש םחלנ ךנמז תא תולבל בינגמ התא ונלש רתאב החיתפ טמחש רוינו'ג