משחק 3D טמחש באינטרנט

                                  3D Chess קחשמ

3D טמחש (3D Chess):

.םימסרופמ םינקחש המכ דגנ קחשל ךתוא ןימזהל םיצור ונחנא 3D טמחש קחשמב םויה .טמחש חול היהי הילעש הלבט הארת .םע קחשל לכות תוכיתח לש עבצה תא רחוב התא הלחתהב .checkmate ו יוכיס רסח בצמל ולש ךלמה תא עיסהל תנמ לע ביריה לש םיקלחה תא ריסהל .רחא והשימ םע טמחש םחליהל לגוסמ תויהלו קחשמה תא חצנל לכות ,וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות