משחק םירגתא טמחש באינטרנט

                                  Chess Challenges קחשמ

םירגתא טמחש (Chess Challenges):

.ןיינעמ טמחש תוברקב ףתתשהל ולכות םירגתא טמחש קחשמב .קחשל ולכות ובש דצה תא רוחבל ולכות קחשמה תליחתב .ךסמה לע ואריי טמחש תויומד ,ןכמ רחאל .ביואה לש ךלמה תא קודבל איה ךלש המישמה .ךלש םיכלהמה לש היגטרטסאה תא בשחלו ךסמה לע תוריהזב לכתסהל ,זא .תאז תושעל ונממ עונמל תוסנל זא ,גוז ןב ךל םישל םג הסני ביואה יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות