משחק תירקמ טמחש באינטרנט

                                  Casual Chess קחשמ

תירקמ טמחש (Casual Chess):

.םיקחשמ טמחש יקחשמב תירקמ טמחש קחשל םיעיצמ ונא ,םינוש םייגטרטסא .יח ןקחשה דגנ ו בשחמה דגנ ןה ברק וד דחי אובל לוכי התא הז ךותב .ישוקה תמר תאו קחשמה תורשפאה תא רוחבל ךירצ קר התא ,תאז תושעל ידכ .דומעי תוכיתח ובש ךסמה לע חתפיי טמחש חול ,ןכמ רחאל .הז לע המודמ תויהל לוכי רבכ םיוסמ טמחש בצמ ילוא וא .קחשמה תא חצנל ךכבו ביריה לש ךלמה תא קודבל תוסנל ךרטצת ,ךלש תוכי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות