משחק שכנים קטלניים 2 באינטרנט

                                  Deadly Neighbors 2 קחשמ

שכנים קטלניים 2 (Deadly Neighbors 2):

.םהינכש לומ דורשל וטילחה םיריידה:םייתימא םיבברעמאוה הריד םיקחש דרוגלש רצחב ?תונברוק תנואת המ !םינכש 2 קחשמ תמקנבותיב לש ותוכז לע ןגהל יריוהחונ הדמע טוקנל ,ןבומכ ,ןכבו .םדובכ לעו דובכה לע המקנ תחקל ץורלו,ךלש םינכשה לכ תא ןכה .תרערועמ יתלב ךלש םיפקותה תדמשה לש הקיטקטו היגטרטסא יל הנרוזעת ךלש תויוכזה לע .הלש הדובעה תא תושעל ידכ שרדנ דעיהלא תורישי ןווכמ יטמוטוא קשנ