משחק ןוירש קוסיר באינטרנט

                                  Armour Crush קחשמ

ןוירש קוסיר (Armour Crush):

.םכצרא אבצ לע ודקפת שדחה ןוירשה שרגמב .ביואה אבצ תשילפ ינפמ םכתנידמ לע ןגהל םכילע היהי .יאבצ סיסב הארת .דחוימ הרקב חול תוארל ולכות הטמל .ךלש יאבצה דויצהו ךלש םילייחה תרזעב התיא רשקתהל ךרטצת .ביואה דגנ ברקל אציי אוה הילוח ביכרתש עגרב .תרובגת וחלש ךרוצה תדימבו ברקה תומדקתה רחא תוריהזב ופצ .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ לבקת ברקב חצנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות