משחק סגנילרוו באינטרנט

                                  Warlings קחשמ

סגנילרוו (Warlings):

.םהלש םינימה ינש ןיב המחלמ הלחה ,תונובנ םיעלות םייח םש ,סגנילרוו .הזה תומיעל ףרטצת .ביואהו ךילייח ויהי וב םיוסמ רוזיא ךסמה לע עיפותש ינפל .ביואה תדיחי תא סורהל ךרטצת .ביואל םכלש תויומדה תא ברקל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל םכילע ךכ םשל .ביואב עוגפלו יפיצפס קשנ ילכ רוחבל ידכ דחוימ חולב שמתשהל ךרטצת ז .רשפאה לככ רהמ הז תא סורהל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות