משחק שפחתהל הנותח יברב באינטרנט

                                  Barbie Wedding Dress Up קחשמ

שפחתהל הנותח יברב (Barbie Wedding Dress Up):

.ןק הלש קיתו רבח ןתחתהל הסנכתהש ,יברב לש ןונגסה תא ךופהל ידכ ךלש תויזטנפה טסיל .הלכ תלמש תריחבב הל רוזעל רופיא הלש ןמאה רובע ישיא טסילייטס ךופה !חוכשל אל ךכבו ריעצ גוז רובע הגיגח לש םוי היהי הזו התוא תידוחייה הנותחה תנומת