משחק שמי Drakojan באינטרנט

                                  Drakojan skies קחשמ

שמי Drakojan (Drakojan skies):

.הזל סנכיהל טושפ התאש יפכ ,תונושארה תוינשה ןמ עגופש קחשמה .םחלנ התא ובש רופיסה תא ךל ריכי רשא ,ןיגורסל תואיצמל רשפאה לככ בורק רירק הברה .םירישכמ ינימ לכ םע ןועט ער אל יד הזו ,קטייהה תיללח להנל התא הזה קחשמב אצמנ הת .םדקתמ קחשמהש לככ שדח קשנ לבקל לוכי התא ,ףסונב .םתואירב תא םידבאמ אל ידכ תורחא תוניפס םע שגנתהל אל הסנ !בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות