משחק הכיסנ תויהל הצור יברב באינטרנט

                                  Barbie Wants To Be A Princess קחשמ

הכיסנ תויהל הצור יברב (Barbie Wants To Be A Princess):

.תוכיסנה לש םיטרס המכב םש קחשל העיצהו וידוטסל הנמזוה יברב .העצהל המיכסה איהש ןבומכ .דיקפת לכ רובע הנומת םע אובל טילחה ונלש הרוביגה ,םינוש םיאשונ לע ויהי םיטרסה ז .הזב הל רוזעי הכיסנ תויהל הצור יברב קחשמב ךתיא ונחנא .ונלש םינפה לע רופיא ליחהלו ונלש תקורסת רעיש תושעל ךרטצנ ,תישאר .ךלש םעטה לע הלש הלמשה תא ףוסאל ךרטצת ,ןוראה תא חתופ התא רשאכ ,ןכמ רחאל .ךמעטל דחא רוחבלו הארתש תויורשפאה לכ לע הסנ .םירחא םינוש םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ לש הריחבל תכלל לוכי התא ,ןכמ רחאל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות