Jumpers for Goalposts 5 קחשמ

Goalposts 5 רובע םירשגמ (Jumpers for Goalposts 5):

.ףילחת רסוח תאו ולש תובישחה תא חיכוהל ךירצ אוה לבא ,הצובקב רתויב בוטה ןקחשל ךו .םהלש הנכהה תא תוארהל ךירצ תומדה םע דחי התא ובש ,םייקתי תומאתה המכ ,הז ליבשב .תווצה ירבח ןיב תונימא רובצלו הרטמה ותוא עיקבהל ,ףע רודכה תא טרייל .Goalposts 5 רובע םירשגמ רבוע קיודמו ןוכנה תא רבוע וא שנוע עיקבה ,תוקידב רשע ם .וב האג היהי תווצהו ,רתויב בוטה היהי ןקחשהו ןחבמ לכב תודוקנ רשע ןויצ .טולשל ידכ רבכעב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות