משחק / עגושמ בצמ םיעגושמ תוחוכ באינטרנט

                                  Masked Forces Crazy Mode קחשמ

/ עגושמ בצמ םיעגושמ תוחוכ (Masked Forces Crazy Mode):

.תפסונ תיברק תוחילש לביק תוכסמב דחוימ המישמ חוכ .למנב ובשייתהש םיטנטילימה תא סורהל ידכ ,תודמעל םדקתתש ןמזה עיגה .םינסחמה ןיב ,תולוכמה תוגג ךרואל ץורל ךרטצנ .לוסיח לש רורב םויא שי םא ,ביואה ינפמ רתתסהל םוקמ שי .לודג רכש םע םימלשמ םה ,תומישמ עצבל ,רתויב ינרדומה קשנה םע םחול דייצל ידכ .הצור התאש המ לכ תונקל לוכי התא לבא ,םירקי םה ןכלו ,ינלטק ןוכיסל הרושק המישמה .הלילעה לש תימניד תוחתפתה םע ףרוטמ ברק בצמ עגושמ תוחוכ עגושמ ב הכחמ התא