משחק יברב לש תיפורטה הנותחה באינטרנט

                                  Barbie's Tropical Wedding קחשמ

יברב לש תיפורטה הנותחה (Barbie's Tropical Wedding):

!תנתחתמ איה ,בושח עוריא תווחל ךלוה יבראב ,בורקב .םיאושינ לש תינידנולב יפויה יפוי השעו ץמוא התכז ףוס ףוס ןק .הנותחה ןקתמב הרענל רוזעלו קחשמל רבחתהל דימ ךרוצ שי .יברב לש תיפורט הנותח לש יפורטה יאה לע הדעסמב הגיגח תנכהל תוירחאה ןמ המכ לע חק .ךיפה יתלב ןוימד ךל שי יכ ,הלכהו ןתחה םיענ דואמ היהי םוקמה לש רוטיעה לש בוציעה .הכיסנ ומכ הארנ הלש עונצה הארמה תא ךופהל הסנמ ,רתכל תחתמ הדליה תחילש ינפל .םירזיבא םע ותוא טשקל ךלש םעטל הלכ תלמש רחב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות