Cloudy with a Chance of Meat balls It's Raining Men קחשמ

םירבג םשג הז רשב ירודכ לש יוכיס םע ןנועמ (Cloudy with a Chance of Meat balls It's Raining Men):

.ךכ קוידב הרק הז םירבג םשג הז קחשמה לש רוביגבו תויופצ יתלב תואצותל ליבוהל הבשח .עפשב לוזו ישומיש ןוזמ םע ריעה יבשות תא ליכאהל םלוחה ,איצממה - טנילפ .םימהמ ןוזמ לבקל ךל תרשפאמה הנוכמ תונבל חילצה אוה .תינוכמה תא סורהל טילחה ןעדמהו יאוול תעפות התיה זא לבא ,בוט ךלה לכה הלחתהב .דועו םיימינפ םיצפח םע דחי טנילפ תא הנבו איצמהש ריעה ךותל לפנ לכהו ץוציפ היה ה .םיצחה לע הטילש ,ןפוד אצוי םימשג תחת דורשל תומדה הרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות