Revenge of the pixelman קחשמ

ןומלסקיפה תמקנ (Revenge of the pixelman):

.השיבמ Maynkrafta Pikselmena הסובת ךופהל םלועב יפוסה ברקה .םוקנל שדח אבצ ביכרהו דוביאה םע םילשהל הצר אל אוה .pixelman לש קחשמה תמקנ יבמוז םימחולה םע השק המיחל היהת התא .םייסיפ םינייפאמ רפתשה ותוא תוצפל ידכ ךא ,קשנב שמתשהל דציכ םיעדוי םניא יכ םיבמ .םיבמוז ידי לע הפקתה וא תוזגפהמ רותסמ םוקמ ומצעל חטבאלו הדמעה תא ןוחבל ידכ ןמז .ןורמתל בחר הדשב הרורב ידממ תלת הקיפרג ךירעהש ,pixelman הרשעה םיינועבצה תומוקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות