משחק ריהמ חולשמ באינטרנט

                                  Lightning Fast Delivery קחשמ

ריהמ חולשמ (Lightning Fast Delivery):

.תישיא םהיצפח תוחיטבו דעומב​​ הקפסא ,יתוכיאו ריהמ תוריש לבקל םיפצמ תוחוקל ,תיארח .ריעה אשמ תודיחי ביבס ךלוה רשא ,תיאשמה לש גהנה - התא ,קרב ריהמ חולשמ קחשמב .רעושמה ןוויכה תא ןייצל ךל הדוב לש עונמה הסכמ לע ןבלה ץחה ,תובוחר ריעב םישיבכב .תורדגה לע רעתסהל תואשדמה לע םיצורימב ףתתשהל בייח התאש רמוא אל הז לבא .ידמ ךורא קמחתהל וניאו ליבשהמ תוטסל ןיא יכ ןוויכה תא דבאמ אל לבא ,לולסמה לע ךש .לטוב דיוב רדסהה ןמזב דמוע ךניא םא ,המישמב היולת תוריהמ .לודג קורי ץח תנמוסמ העגה תדוקנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות