משחק הדעסמ הציפ גופסבוב באינטרנט

                                  Spongebob Pizza Restaurant קחשמ

הדעסמ הציפ גופסבוב (Spongebob Pizza Restaurant ):

.םידליו םירגובמ ומכ ומכ םה יכ תומיעטה תונמה תחא - הציפ .םיעט והשמ רשאמ החורא לוכאל הצור ריעה תובוחרב לייטמ םתס וא תיבב ללכ ךרדב םיאב .הז הציפ םינימזמ ונא תובורק םיתעל ,טנרטניאב ףד תחיתפ ידי לע וא ,דסומה תא תוארל .גופס בוב ונלש בוהאה רוביגה ונשגפנ הדעסמ הציפ גופסבוב קחשמה ,םויה .ולשמ היירציפ חותפל טילחה הנפוא לע לע ךלה םג ,ונלש רוביגה .ףסכ תושעל ןבומכו ,םהלש ילכלכה בצמה תא רפשל הצור אוה ,תאז םע .ולש םיצמאמב ול רוזעל לוכי ינאו התא .התדובע תא ליחתמ ונלש ןטקה דסומה זא .תוחוקלל הנפי ךל .הנשחרתת תונמזהה םהישאר לעמ .תונומת לש הרוצב וגצוי םה .ןבומכ תואקשמ לשו ,ויביכרמ ,רמולכ ,הציפ תנמזה חוקל לש גוס הזיא תוארל לכונ עירכ .חוקלל תתלו ,םיכירצ ונחנאש המ תא ןיכהל תוריהמב ךלומ תוארל לכונ רשא םירצומ לש , .ןובשחה תא םלשלו ונתיאמ הצורמ היהי חוקלה זא ךירצש ומכ הז תא השענ םא .הבוטל תרשל ונחנא םישנא רתויש לככ .poredeet ךילא חוקלה זאו ,ללמוא בוזעי רקבמהש המ תא בהוא אל והשמ םא .ידמל הבוט הקיפרג ול שיו תניינעמ יד איה הציפ גופסבוב קחשמ תדעסמ .וב קחשל ןמז תולבל האנהב ןימו ליג לכב םינקחש .ולש היירציפה דובעל גופס בוב רוזעלו ונלש רתאב הדעסמ הציפ גופסבוב חתפ