משחק הגנה נגד זומבים באינטרנט

                                  Anti Zombie Defense קחשמ

הגנה נגד זומבים (Anti Zombie Defense):

.םידדצה לכמ ךילע םילעופה םיבמוזמתוריל .תוצלפמ גורהלו תוריל אל התא םא ךילע ןגא אל ריק ןיא לבא ,הנימא הנגהל םיקוקז םיב .ךלש תונגהה תא סורהל תולקב םילוכי םה הזכ םוכסםע ,בורק םתוא רומשל .קפואב ועיפוי תוצלפמהש עגרב תוריל