משחק 2 תיקסע הירפמיא באינטרנט

                                  Empire Business 2 קחשמ

2 תיקסע הירפמיא (Empire Business 2):

.סופתל םיחילצמ קר ,םימשהמ לגלגתהל היהי ףסכה ,רנוילימל ךופהל לק ילאוטריווה םלוע .המכח היגטרטסאב ךרוצ שי ,טושפ ךכ לכ אל לבא .םינמוזמ םירזתב לודיג םימרותש םישודיחו םירופיש ןווגמ רוחבלו ףסכ ףוסאל .רבכעה לע הציחל ידי לע ,םירישע רוחבלו םישרדנה םינונגנמה תא ליכמ לאמשה חולב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות