משחק IdleBalls באינטרנט

                                  IdleBalls קחשמ

IdleBalls (IdleBalls):

.םיקולבה תא ץיצפהל ליחתי IdleBalls ,קחשמב .יופצ םינפב םירפסמ םע םיינועבצ םיעוביר לש הקזח הפקתה .הז לע תחקל בייח התא תוירי רפסמ תאו תכיתח לש םייחה רפסמ תא םיניי .םתוא סורהל תוכיתח לע ץוחלל טושפ ,רמולכ ,ץחל קשנב שמתשהל ,הברה ו .קולבה לע רפסמל הווש הציחל :לח ההז ןורקיע ןאכו .ןותחתה לובגה ךרד דחא בירי רובעל ילבמ תומר תא רובעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות