Hulk way 2 קחשמ

2 ךרד קלאה (Hulk way 2):

.סומסוקה לש לפואה תוחוכ לש תופקתה ינפמ ריעה תא ליצהל לוכיש דיחיה - קלאה .םישנאל תלעות איבהלו ,ןוכנה ןוויכב הנפומ תויהל ךירצ ולש ןסורמה יתלב םעזה .תישארה הרזה תיללחה תא סורהל לכוי אוה םשו ,לולסמב רוביגה חלשת רשא ,תיללחה לא ע .םהלש שא תחת לופיל אלו םיקוריה םירוציה תא סורהל תודוכלמו םילושכמ רובעל רוביגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות