משחק הלצהה וירמ סר'גנייר רוואפ באינטרנט

                                  Power Rangers Rescue Mario קחשמ

הלצהה וירמ סר'גנייר רוואפ (Power Rangers Rescue Mario ):

.תונכוסמ ךכ לכ תויהל תולוכי תועיסנ בויב יכ עדוי וניא וירמ ונלש זילעה ברברשה .ארונ ץורל םירואזונידה ובש קיתעה םלועב היה ,תורוניצב עסנ אוה .ררחשל תושקהל ידכ טבושמ אתה תא רגס וירמ ,הזה םלועב טלוש ימ ףשכמה .ולש םיליפכה לכ םה אתה דוע לכ ישפוח תויהל לוכי אל וירמ .ךלש הרזעל םיקוקז םה ךא ,וירמ רומשל הצור סר'גנייר רוואפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות