משחק 2 םיקסע רוטלומיס באינטרנט

                                  Businessman Simulator 2 קחשמ

2 םיקסע רוטלומיס (Businessman Simulator 2 ):


.םירחא םימיעט םירצומו תואקשמ ,תוציפ ,םירגרובמה :ריהמ ןוזמ לש הריכמהו רוצייל תו .בטיה רכמנ ןיידע לבא ,תומד םיינישה תא לקלקל הז .ךלש הרקויה יחל ףסכ חיוורהל םהל םורגלו תודעסמו תויונח לש תשר תיינב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע