משחק הבוטה הציפה באינטרנט

                                  The Best Pizza קחשמ

הבוטה הציפה (The Best Pizza ):

.החפשמה לכל המיעט ברע תחורא לשבל לוכי התא ,םירמש לש ץוצמק אוצמל ןיידע םאו ,ןמש .המח הציפ לש תחא הכיתח ןתיי אל הז .הדובעהמ ףייע תואבש ,ולש אמאל העתפה תושעל הננכת איהש ,תיבב דבל הראשוה תקוניתה .םינוכתמ האלמ לושיב רפס התחפשמו המיעט הניכמה תמאש רחאל .ברע תחוראל החפשמה תרהממ תיבה יכ םיעט ךכ לכ תונמה לכ .ןוכתמה תא דומלל ידכ חבטמל הכלהו רפסה תא החתפ הרענה .תונחל תכלל ךירצ אל וליפא הז ,םישורדה םירצומה לכ תא האצמ איה םש .ךלש בוהאה םילכאמה לושיב תודוס תא םכתיא קולחת איה הבוטה הציפה קחשמב .ברע תחורא תא ןיכהל הל הרזעו ,קצבה תא הלחה ,םיבלשה לכ ךרד הרבע המצעל הצור איה .םינושה םימעטה לכ רובע הלודג החפשמ​​ שי הדליה - היעבה הנה לבא .ostrenkoe לכה לוכאל בהוא באהו ,תינוחמצ הציפ​​ קר היהי הז זא ,רשב תלכוא אל אמא .הציפ ינורפפ תופאל העיצמ הדלי רויפיפאה רובע .דרפנב הציפ לכ תופאל העש יצח חבטמב קסעתהל ךרטצת .יולימה תא ץיפהל התאש ינפל בטור קר ראשנ אוהו ,ותב​​ לע לגלגתה אוה קצבה תשיל רחאל .הנטק אל איה הרוחבה ,לושיב רפס יכ ,ץק ןיא דע הכורא תויהל הלוכי רתויב הבוטה הצי .תומיעט תומיתס אילפהל תוציפ לש בחר ןווגמ םע םכתא עיתפי הז .הלש הייפאה ךלהמ רחא בוקעל ךרוצ שי ,רונתל הציפה תא לקלקל אל ידכ .תודליל םיבוט םא תויהל םיבהוא ךכ לכ רשא ,םייולק תוקרי וא תוינבגע בטור לש הניבג .תוציפ לש תואסרג רפסמ תריציב ןויסינ הברהו בוט ןמא תתיכ-לבקת הבוטה הציפה קחשמב .חבטמב ךיצמאמל קר תרשואמ הדומח הנטק הדלי .ףוסה אל םלועמש תוקרי םע קנע קינקנ ררקמ התיבב יכ םשורה תא שי הצק ירצומ יכ דחפת .םהמ דחא תוסנל הצור ןובאית לבקמ דימ התא ,םינוכתמ םע תרבחמ הרענ ףודפד .הציפ קצב לשבל דומלל יולימל תויורשפא המכ רכוז התא ,חבטמב הרוחבה םע ןמז עיקשהל