משחק םיינלטק םימחול באינטרנט

                                  Fatal Fighters קחשמ

םיינלטק םימחול (Fatal Fighters):

.ינלטק ברק ףתתשהל טילחמ התאו ,ףסכ לש דואמ ףוחד ךרוצ איה ונלש החפשמה .םיבירי העברא עוציב היהי ךדגנ .שדח ןקחש חתפת התא ,רינרוטב הכזש רחאל .לע םימחולה תא חותפל ידכ רינרוטב חצנל ךרטצת הז ליבשב .תויונמוימו קשנ ,םהלש תולוכיה תא שי תויומדהמ תחא לכל .הלחתההמ לכה ליחתהל ךרטצי אוהו תוומה תא תחקל לכות ,ברקה תא דבאמ התא םא