משחק סטריט פייטר באינטרנט

                                  Urban specialist קחשמ

סטריט פייטר (Urban specialist):

.הצצפההוןברוחה רחאל תדדוב ליצמ ריע .תורחא ביוא תודיחי לש םילייחו םידדוש ,םיזזובמתובוחרה תא תוקנל ידכ דבל היהי אוה .םיביריהלכ תא רוחבל אוה ,תוצצפ ,קשנ ילכ לש םינוש םיגוסב שמתשהל לוכי התא .םידחוימ ירפסומטאוםסקול הנקמה ,הדבכ תיבצק הקיסומבהוולמ קחשמה