משחק 3d בוחר ברק באינטרנט

                                  Street Fight 3d קחשמ

3d בוחר ברק (Street Fight 3d):

.ודרמ בוחר תויפונכ וב ינוריע םוסחב ךמצע תא אצומ התא ,Street Figh .רוזאב תררוגתמו המיחל תינמא איה ךלש תומדה .םיניירבע םימרוג דגנ קבאמב הרטשמל רוזעלו הצוחה תאצל טילחה אוה .וז הקתפרהב ול רוזעת התא .בוחרה ךרואל םדקתי ךלש רוביגה .ךלש רוביגה תא ליפהל ןויסינב ותוא ופקתי םיבירי ,םינוש םידדצמ .תומיסח םישל וא םהלש תוכמהמ תובידנב קמחתהל ךרטצת .שארב טואאקונל ביואה תא תחלושו ףוגל תוכמ תרדס הריבעמו ביואה דגנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות