Civilizations Wars 3  קחשמ

CIV 3 תומחלמ (Civilizations Wars 3 ):

.הרשע שמחה האמה לש רצחב .יארפ טבש ררוגתמ ובש יאה תא בשייל דמוע התא .תוחוכה לא ותוא חולשל ךירצ התא ,לדגמה תא דוכלל ידכ .היינש לכב ועיגי םילייחה .תוכבוסמו תוליגר :ישוק תומר יתש םישל לוכי התא .םינוש םיגוסו םילדג םה םיזחאמה .הלש תלוכיה לש םומיסקמל עיפשי זחאמ לדוג .התוא סופתל ול תתל אלו ,ביואה לש םילדגמה לכ תא סופתל :המר לכ לש הרטמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות