Game of Emperors קחשמ

םירסיקה קחשמ (Game of Emperors):

.הלכלכו תוקיטקט לש םיטנמלא םע םייניבה ימימ היגטרטסא .םינפדפדה תייגטרטסאל תילדואיפה הפוקתה לש הריוואה ןיב ןיוצמ בוליש .דלונ התע הזש קוניתהו ךתשא םע הריטה לשומכ גהנתמ התא .םתכימת תא החטבב סייגל לוכי התאו ,תויסכודו םיסכוד םנשי ךלש טפשמה .םינש ןתואב אל דחוימב ,תידדה םיליעומ םיאושינ לטיב אל דחא ףא .הלכלכו אבצ יעדמ חתפל ליבקמבו ,םכשוכר תא ביחרהלו חתפל םכילע .המחלמ ןמזב סונוב לבקת ,ןושארהמ .םולש תפוקתב סונוב - ינשהמ .הז תא הז םימילשמ םינוויכה ינש .תויאבצ תורטמלו םיבאשמ תקפהב וליעוי םה ,ךתריבל םיבשותה ועיגי םתו .רתוי תולודג ויה הנידמה תוסנכהו רתוי םילודג ויה םיסמה ,רתוי הלוד .רכממו ןיינעמ קחשל םירסיקה קחשמ .ט .ל .םיטביהה לכב בשוחמ קחשמה .ךתירב ינבל םג אלא ,ךריע תחוורל קר אל יארחא רבכ התאו תבחרתמ ךלש .םכליבשב םהש ומכ קוידב .םיבאשמו תוחוכ םע םג ,הזב הז וכמת ,םישק םינמזב .הפמה לע םיבאשמו םיזועמל ץורימב יואר םוקמ סופתל ולכותש ךכ .םכלש תוחוכהו הריטה לע טולשל ולכותו תוציחל המכ קר ,טושפ יד םירסי רמולכ ,דחוימ רוכזאל היואר תיאבצ הלועפ .ל .קחשמה בור תא םיספות םה .אבצ חתפלו ןמאל ,רוכשל ךירצ .הדוקנה תודוקנ רמולכ ,רתוי הובג ךחוכ ךכ ,רתוי לודג אבצהש לככ .םיקזח םינקחש תפיקתב ןכתסת לא זא ,ךלש המרה תא רוריבב םיארמ םה .םילגרמו רוצמ קשנ ,םישרפ ,םיתשק ,םילייח ,ר"יח :תוחוכ יגוס .רצבמה לע ןגהלו תוברקב ףתתשהל םילוכי םילגרמה דבלמ םילגרמה לכ .תידגנ הניבבו ןיעידומב םיקסוע ,םרותב ,םילגרמ .וילע ןגהל וא ביואה לע עדימה תא רתאל םילק רתוי םילגרמש לככ .םינוש םיבצמב ליעומ םהמ דחא לכש תוחוכה יגוס ןיב רוריבב דירפמ םיר .םיתשק םש םקמל ףידע םאתהב ,בצמ ליח םש ביצמו הדוצמ לע ןגמ התא םא .אבצ לכב םירוי רצבמה תוריקמ .הדש תוברקב טעמ םיליעומ םניא םה ךא ,םירצבמ תדיכלב ליעוי רוצמ קשנ .תותשקו ר"יח לצא תניוצמ הדובע םישוע םישרפ .םישרפה תא תמלשומ הרוצב םיסרוה ,םרותב ,תינח ישנא .תוברקב ןוחצינ גישהל םכל עייסי םילייח יגוס בוליש .הנושאר הגרדמ םה ךלש םיתשקה לשמל הבש ,3 הגרדל דע רפתשמו חתפתמ לי .3 המרב םירדוח תשק יררושל ךופהל .הנגהבו ברקב רתוי םינכוסמ םה , .בהזו ןבא ,לזרב ,ץע םה תשרב םירסיקה קחשמב םיבאשמה יגוס .םיסממ בהז לבקת ךא ,םינושארה תשולש תא גישהל לוכי התא .םינבמו הנגה ינבמ תיינבב - ןבא ,אבצ תריכש תעב םייטנוולר ויהי לזר .ןכמ רחאל םסויגו םילייחל תורוכשמ םלשמ ,םיעדמה רקחב שמשמה ילסרבינ .שגרמו ןיינעמ תשרב םירסיקה קחשמ לש קחשמ ,תוארל לוכי התאש יפכ !םכלש אבצהו םילסאווה ,םכלש הריטה םע יתימא ילדואיפ ןודא לש ךרדל ו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות