משחק Tale 2 ןופצ באינטרנט

                                  Northern Tale 2 קחשמ

Tale 2 ןופצ (Northern Tale 2):

.הייטסה שוריג תצרמנה הפשכמה ירחא הגופהל שי םיגניקיו .הכלממה לש רוזחש עצבל לוכי רנגר ךלמה .המקנ הצורו יח אוה לבנה ,עגריהל לוכי אל .םיקשמ חתפל ,םישקומ ,תונחט תונבל ,לובג קוזיח .תומישמה תא עצבל ןתינ אלו םותס יובמל סנכית התאש הדבועה ליבוהל הבשחמה תיינב ןנכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות