משחק ףנכ םא'ג המיחל המינא באינטרנט

                                  Anime Fighting Jam Wing קחשמ

ףנכ םא'ג המיחל המינא (Anime Fighting Jam Wing):

?קשנ אלל המיחלה תופילא תא םהמ תושעלו דחי תומסרופמה המינא תויומד תא ףוסאל התא ם .ךתיא הז תא אוצמל ואוב .קחשמ התאש דחא לכ רוחבל לוכי התאו םיוותה תא הארתש ינפל .תורוטקירקה תא רכוז תוריהזב .ברק רוביג שי רפסה תיבו םיידוחיי םירושיכ המ םיארמ םה ,לכה ירחא .רתויב בוטה ףולאו ברק םחלנ התאש חיכוהלו הריזל תכלל בהוא התאש ימ תריחב !תומאתהה תא בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות