משחק סקירטמ Bullet ןמז םחול באינטרנט

                                  Matrix Bullet Time Fighting קחשמ

סקירטמ Bullet ןמז םחול (Matrix Bullet Time Fighting ):

.סקירטמה לש תיטסטנפ הגס םיארנ תובורק םיתעל ונלוכ .תיתוכאלמ הניב דבע דגנתנ ונחנאו ,הזה םלועב סנכית ינאו התא ,םויה .םתוא דימשהל ונדיקפת .קשנב שמתשהל םילוכי הרגת תמחל קיזחהל םינכוסמ םימחול םה לבא .ביואב עוגפל תוריקה לע ץורל ,תוזירז תואלפנ תא תוארהל​​ ,קמחתהל ,ץורל ,זא .ךלש םירבחה םע קחשל לוכי התא .שמח תויהל לוכי םידגנתמ לש יברמה רפסמה