משחק Cr: Sa suke ימחול המינא באינטרנט

                                  Anime Fighters Cr: Sa suke  קחשמ

Cr: Sa suke ימחול המינא (Anime Fighters Cr: Sa suke ):

.המינא ריוצמה טרסה ןמ תובר תונוש תויומד ףסוא ובש ידוחיי קחשמ אוה ונינפל .רתויב קזחה םחולה אוה םהמ ימ ררבל תוברק לע תופילאה תא םייקל וטילחה םה .קלח וב וחקית ךתיא ונחנא .תויומדה לע בורקמ לכתסמ תוריהזב .תולוכיו םיידוחיי םירושיכ לכ םהל שי .ברקל תאצל הצור התאש ימ תא רחב .רתויב בוטה התאש חיכוהלו ךלש םיביריה תא םיפיצקמ .תדלקמה ישקמ תועצמאב עצבתמ לוהינ .דחי קחשל םג רשפא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות