משחק חכשנ תולוח :יסרפה ךיסנה באינטרנט

                                  Prince Of Persia: Forgotten Sands קחשמ

חכשנ תולוח :יסרפה ךיסנה (Prince Of Persia: Forgotten Sands):

.ןמזה תולוח ךיסנה תואקתפרה לש הגאסה לש אבה קרפה ונינפל .הנכשה ץראה ןמ המצוע בר ףשכמ לש תוחוכ ידי לע רוצמב הכולמה ןומרא תא אצומ ונרובי .ודוד ןב לש הרזעל ץלחנ אוה ,ןבומכ .םיביוא לש אבצ ןיב םתוא גורהל תכלל ךירצ התא .תודוכלמ לש ןווגמ ךותל ץופקל אל םוב ידי לע עגפיהל אלש רהזיה !יחא תאו ,ריעה תא ליצהל