משחק בריחת נסיך הפרסי באינטרנט

                                  Prince of Persia Run קחשמ

בריחת נסיך הפרסי (Prince of Persia Run):

.יסרפה ךיסנהםע דחי ,לוח לש ירזכאה םלועלרובע .תושגרמ תומישמוםיבר תוברק תארקל .דואמ ןכוסמ ביואב םחליהלותישארה תומד ץוצמת ,רבעה לא עסמ,תוריקה לע תולקב ליעפהל .דחא ףאלגונעת טושפוםידהוא ךשומ טלחהב קחשמה