משחק הרישל תדלוה םוי תכיסנ באינטרנט

                                  Princess Birthday Surprise קחשמ

הרישל תדלוה םוי תכיסנ (Princess Birthday Surprise):

.תדלוה םוי - גח היהת הנא בורקב .הכיסנ - תובורקה תורבחה לא ותוא הנימזה איה .הפיו רדחב ריהב תא טשקלו ןא הכיסנה תעתפה תושעל תוצור תונבה לבא .התא םג ומכ ,תיקנע הגוע יטפנוק ,םיצנצנ ,קחשמ תכיסנ תדלוה םוי תעתפה ינולב םהל ר .תרוונסמה הנא דובכל הביסהמ ןגראמו בצעמ דובעל ךירצ התא ,לכה ירחא .םבטימב שובלב לביטספב עיפוהל הצור רקבמ לכש ןובשחב תחקל .הזלאו לב ,לאירא לע םיקחושמ תויהל תובייח רתויב תוננגוסמה םיילענה גוזו םיצצונ ם .טסילייטס םג לבא ,בצעמ קר אל שיגרת הכיסנה םויב קחשמה העתפה תדלוה םוי ה תונשב .הנתמ החמש תלכ ילב המלש היהת אל תדלוה םוי אל ,ןבומכו .םעט בוטב הז תא תושעל םהל רוזעת התאו ,הפי העתפה םתוא זוראל תוצור תונב .תוכיסנ שבלתהל תוסנל לוכי התא דיינ ןופלטמ וליפא ,דימ ליחתהל ןמזה הז ,הברה ךכ ל .הנאל העתפה תושעל םירהממ םה ,לכה ירחא .הביסמב תללוכה הנומתה לע ולכתסי םה ךיא לע בושחל ,תונב תונומת תריצי .יפוי ותרבח לע רתוול אל ךירצ אל .םיקירבמ םירזבאו תולמשב בוט תואריהל בייח חרכהב ןכלו ,הדימ התואב םיפי םלוכ םה .הלש םויה הז ,םלוכמ בוט איה החמשה תלכ ואוב לבא