משחק הביטח חבטמ באינטרנט

                                  Kitchen Brigade קחשמ

הביטח חבטמ (Kitchen Brigade):

.המיעט החורא לש םידהוא רובע תינועבצ חוריא תינכת - םיחבטה ברק .ךלש הדעסמב ותוא םייקל טלחוה הז רודיש קיפמ םויה .ךלש םיחבטה םג וללכ םיפתתשמה תמישר .ריעב ךלש בוטה יכה הפקה לשבמ יכ םיפוצה לכל תוארהלו תאזה תורחתב חצנל ךל איה ונל .תונמו ןוזמ םע קפוסמ היהת התא דחוימ דבלבו םיביכרממ ןיכהל ונלש הרטמה