משחק יבמוז ידייצ באינטרנט

                                  Zombie hunters קחשמ

יבמוז ידייצ (Zombie hunters):

.םיבמוזל םיבשותה תא ךפוה רכומ אל ףיגנ םע הניפסה לפנ תכלה יבכוכמ דחא לע .להקה לש תצלפמה תא סורהל תבייח הנגהה תוחוכמ קלח התא .תוטקר ירגשמו םינומיר ,קשנ ילכ לש ןווגמב שומיש .תודוכלמ ןגראל תולוכיו ,תוינדגוב תוימומרע םה תוצלפמה יכ רוכזל שי ךא .תדלקמהו רבכעה םע הטילש .הז אנייבוג םיקרזמו תוכרע םכמצע תא קנפל וחכשת לאו 'םחולה' .םירחאה םינקחשה תאו קחשי רשק ךכ הבורמ אוה קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות