משחק Layered שפח םירדווס באינטרנט

                                  Layered Sweater Look קחשמ

Layered שפח םירדווס (Layered Sweater Look):

.הנפוא תגוצתב תפתתשמ איה םויהו לדומ סילא .טסילייטס רותב םיקחשמ םתא .הלש תננגוסמו הפי ,תירוקמה תשובלתה תא ףוסאל איה ךלש המישמה .םיילענ שובלל הכירצ איהש המ תועצמאב בושחת .רופיא בותכו אורק םיעדוי ליחהלו הרעשה תא ךופה !ךלש םעטה לע לכ תא רחב !הפי יכה היהת ונלש הריעצה הנפואה ןתנ םירבחל תתל וא ךלש ריקה לע תולתלו תא סיפדהל ןתינ ,רצוויהל הנומתה