משחק Rockstar רגתא תנפוא באינטרנט

                                  Rockstar Fashion Challenge קחשמ

Rockstar רגתא תנפוא (Rockstar Fashion Challenge ):

.הנכומ התייה אלו ,הנשי איהו ,בורקב הנח טרצנוק .התוא שיבלהלו ,תשובה תיבב תוריהמב םינוכנה םידגבה תא אוצמל ךירצ התא .ןכומ תויהל ךירצ התא ,עיגה הילאש ,הניזומילה גהנ ךליבשב .ךלש תירקיעה הנוכתה איה הרטיגה אדוול בושח יכהו .תויקש וא הדישה ,ןוראב רתסומ תויהל םילוכי םירבד .ךסמה לש ןותחתה קלחב םה יכ תוצע שולש לש דחא תחקל לוכי התא זא ,תויהל ךירצ התאש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות