משחק חושק לדגמ באינטרנט

                                  Tower Tough קחשמ

חושק לדגמ (Tower Tough ):

.קנע לדגמ םתוא רומשלו הבורע ינב וחקל םידדושה .ןיינעה תא קיתשהל הטילחה טושפו ,הבורעה ינב תא ררחשל הלוכי אל תימוקמ הרטשמ .חצורה - טובור יצח ,םדא יצח התא .ךל קר ךוסחל לוכי הלאה םינכסמה םישנאה לש םהייח .הבורעה ינב תא ררחשל לדגמה תא לצנל טילחה ,יקנע ברח golovorubom שומח רשא חצור - .םישנא ליצהלו םילבחמה לכ תא גורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות